دزدگیر منازل

21آبان 1396
دزدگیر اماکن از جمله سیستم های اعلام سرقت است

دزدگیر اماکن از جمله سیستم های اعلام سرقت است، که عملکرد  این سیستم به صورتی است که با تشخیص حرکت در محیط می تواند پیغام را توسط سنسورها یا چشمی ها به پنل اصلی منتقل کند و پنل اصلی نیز این پیغام را به صورت های مختلف می تواند به مخاطبین یا افراد سازمان اعلام […]