Attachment: جک پارینگی

نصب جک برقی بصورت، بازویی می باشد