Attachment: آتن بر روی پشت بام

آنتن مرکزی مزایایی مانند جلوگیری از نصب آنتن های متعدد، بر روی پشت بام یا بالکن طبقات را شامل میشود